Skip to main content

Intopsslaget

Highscore ligger under 2-5 i det de går inn i åttende runde i semifinalen. Motstanderen, Archery, sitter sammen og spiller, mens spillerne på Highscore sitter hver for seg, i blant annet Oslo og Bodø. Kanskje er det den lille ulempen som blir utslagsgivende og gjør at Highscore ryker ut av turneringen, spekulerer kommentator Andreas Bratli. Det er høy temperatur i The Intops Battle, en e-sportturnering i regi av NVIO.

– Vi prøver å bruke hverandres styrker, sier Preben Aursand. Irak-veteranen regner seg som den dårligste på laget, og kjenner på presset i de siste rundene. – Noen har bedre reflekser og presisjon, andre har bedre oversikt over kartet og så videre. Sånn sett er det gjenkjennbart fra jobb. Vi samarbeider for å få et best mulig resultat, sier Preben aka Rex rat. Til daglig jobber han i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Han gamet en del i studietida da han bodde i kollektiv. Ofte med barndomskompisen Anders Grannes Martinsen aka Pyroman, som nå er lagfører på Highscore. Siden er hobbyen lagt litt på hylla for Preben, og han kjenner at det er moro å finne tilbake til spillet.

– Det er intens Counter Strike vi er vitne til her nå! Det er to lag som kjemper om en finaleplass, sier kommentator Andreas Bratli. Lagene har spilt ti omganger, og er halvveis i semifinalen. De bytter side – terroristene (T) blir counter-terrorister (CT) og counter-terrorister blir terrorister.

– Dette vil jeg si er et CT-favoriserende kart, så kanskje Highscore omstiller seg helt nå. Tiden vil vise, kommenterer Bratli.

Last man standing

På stillingen 10-4 til Archery er Highscore nødt til å vinne for ikke å tape omgangen. Preben er last man standing på Highscore. Det tar ikke lang tid før en virtuell kule treffer ham, og han er nede for telling. Archery tar ledelsen. Hvis de vinner neste omgang også går de videre til finalen. Det er best av tre. Lagene gjør seg klare for en ny omgang. Denne gangen er det Highscore som velger kart, altså scenarioet de spiller i.

– Nå trenger vi et helt restartet Highscore. Vi trenger et lag som presterer. Men det er tungt å reise seg igjen etter et sånt tap, kommenterer Bratli. Highscore vinner første poeng i andre runde. Kanskje er snuoperasjonen i gang.

– Her brukes det godt med utility, i det som blir en retake på A-siten, sier Bratli. Det er nesten som et eget språk når kommentatoren farer i vei, med en stemme som en hvilken som helst sportskommentator hadde nikket anerkjennende til. Pyroman kollapser i et hav av flammer. Det står 9-6, fordel Highscore.

– E-sport, eller gaming, er et møtested, sier NVIOs generalsekretær Bjørn Robert Dahl. – Det er en plattform som fungerer uavhengig av om det er pandemi eller ikke, og uavhengig av om man har mye tid eller lite tid. I lys av veteranarbeidet gir det en mulighet til å holde kontakt med de man har tjenestegjort ute sammen med. Begrepet «leaving the tribe» kan kanskje motvirkes noe, og på den måten har man nettverket med seg. Spillingen gir også muligheten til å finne nye kontakter og etablere nye nettverk. Det er viktig for god psykisk helse, og det er et viktig mål i godt veteranarbeid, sier Dahl.

Afghanistanundersøkelsen

Problematikken med «leaving the tribe», i denne sammenhengen det å slutte i Forsvaret, fører for en del til økte psykiske plager. Det ble ikke minst tydelig i Afghanistanundersøkelsen 2020.

«Overgangen fra tjeneste i en krigssone til en fredelig hverdag kan være krevende. Mye tyder på at det kan være en fordel å fortsatt være i et miljø som forstår hva man har vært med på i tiden etter at man kommer tilbake. Vi spurte derfor om veteranene sluttet eller fortsatte i Forsvaret etter at de var ferdige med tjenesten i Afghanistan, og ønsket å undersøke eventuelle forskjeller i psykiske helseplager mellom de to gruppene. Vi fant at forekomsten av psykiske helseplager var 14,9 % blant de som sluttet i Forsvaret, mens forekomsten var 8,2 % blant de som fortsatte i Forsvaret. Dette er en statistisk signifikant forskjell, som viser at det var en høyere andel med psykiske helseplager blant veteraner som sluttet i Forsvaret enn blant de som fortsatte.»

– Funnene stemte overens med de erfaringene vi hadde gjort oss gjennom mange tiår med veteranarbeid. Som daværende forsvarsminister også trakk frem, så er det naturlig å tenke at det har noe med at veteranene mister fellesskapet og muligheten til å dele tanker og erfaringer med andre som har lignende bakgrunn. Å bevare dette fellesskapet er noe vi i NVIO jobber med hver dag, og jeg tror e-sport er en ny arena for å gjøre dette, hvor vi også når ut til flere og kanskje også litt andre grupper av veteraner, sier Dahl.

Anders er enig i at gaming kan være en god, lavterskel plattform for å holde kontakten med folk som man kanskje ikke møter så ofte, men som man ønsker å holde kontakten med.

Jeg har registrert at venner av meg som tidligere ikke gamet noe særlig, har plukket det opp etter hvert som de har kommet i en mer etablert familiesituasjon. Jeg tror mange av de føler at de gjerne skulle truffet venner litt oftere, men at tiden rett og slett ikke strekker til. Det er ikke sikkert at det er tid til å besøke venner etter at barna er lagt, men kanskje man kan rekke et game eller to, og på den måten får man likevel vært litt sosial. Jeg tror heller ikke man skal undervurdere hvor viktig datamaskinen eller konsollen har vært for mange under pandemien, sier Anders.

Operativ evne

Men gaming kan være noe mer enn et sosialt møtepunkt, mener Bjørn Robert Dahl. Det kan også øke Forsvarets operative evne.

– Jeg vil hevde at man kan øke Forsvarets operative evne gjennom å bringe disse plattformene inn i fritiden. Å øke operativ evne er en del av veteransaken.

Bjørn Robert Dahl

– Jeg var på en materiellmesse i Paris i 2005 og gikk bort til et artillerisystem. Jeg satte meg inn i fører- og kontrollrommet for skytset, og fikk utlevert en PlayStation-spillkontroll. Med den kunne jeg gjøre alt fra å nivellere plattformen til å avfyre granater. I følge representanten for selgeren av systemet hadde de testet hvor lang tid som var nødvendig for at en ungdom med interesse for gaming brukte på å lære seg systemet. Det var ikke mange dagene, og i tillegg hadde man selvfølgelig bygd simulatorer som understøttet opplæringen. Her har Forsvaret tatt store skritt, og vet at dette er veien å gå. Men, med turneringer som The Intops Battle får man faktisk en trenings- og opplæringsprosess inn i tiden soldatene har tjenestefri. Jeg vil hevde at man kan øke Forsvarets operative evne gjennom å bringe disse plattformene inn i fritiden. Å øke operativ evne er en del av veteransaken, sier Dahl.

Grunn til skepsis

Men gaming har ikke alltid vært, og er nok for mange tenåringsforeldre fortsatt ikke helt stuerent. – Jeg ble introdusert for dataspill av en barndomsvenn da jeg var rundt elleve år. Mine foreldre var ikke særlig begeistret for tanken på at jeg skulle spille blodige skytespill på den tiden, selv om vi spilte mye forskjellig, så jeg ble som regel med hjem til venner med litt friere rammer, og så byttet vi på å spille. Etter hvert fikk jeg min egen datamaskin på gutterommet, som ble flittig brukt, men som oftest under hyppige trusler fra foreldre om å klippe nettverkskabler, ta strømmen og det som verre er, ler lagleder Anders.

Gaming er en del av utviklingen av samfunnet. – Dessverre er det mange gamere som føler seg stigmatisert, også i Forsvaret, og av den grunn ikke vil stå fram. Når man ser de positive effektene som kan komme ut av dette tror jeg vi alle må tenke oss om, og se det i et annet lys. Jeg må innrømme at jeg har endret holdning til gaming og gamere gjennom å ha jobbet med dette en stund. De som driver e-sport på høyt nivå tenker fysisk trening, ernæring og trening på gaming, slik at dette er ikke noen som bare sitter foran skjermen. I tillegg har de en lagsstruktur, legger taktikk for spillet og innordner seg i forhold til hvordan de skal løse oppdraget, sier Bjørn Robert Dahl. – Men selvfølgelig trengs måtehold, som i de fleste andre områder i livet.

Forsker på gaming

Det er gjort en del forskning på veteraner og gaming, men nesten ingen studier på norske veteraner.

– Så vidt jeg vet finnes det kun en studie som omhandler gaming blant norske veteraner. Det finnes en studie av Myrseth og kollegaer fra 2017 i regi av Universitetet i Bergen (UiB) og Forsvarets sanitet (FSAN), der de så på sammenhengen mellom kjedsomhet, ensomhet og problematisk spilleatferd blant norske afghanistanveteraner. De fant at spillavhengighet ikke var spesielt utbredt blant veteranene, men at noen veteraner, spesielt de som manglet intern stimulering og var sterkt motivert av forbedringsmotiver, var utsatt for å utvikle problematisk spilleatferd, sier Christer Lunde Gjerstad, psykolog og forsker ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring i FSAN. I tillegg finnes det en studie av Olsen og kollegaer fra 2021 (UiB), som har undersøkt forekomst av problematisk spilleatferd og risikofaktorer for dette blant vernepliktige soldater.

– Oppsummert har disse studiene fokusert mest på negative konsekvenser av gaming, heller enn gevinster. Jeg vet imidlertid at det finnes flere amerikanske studier der man observerer positive effekter av gaming blant veteraner med psykiske plager. Det hadde vært interessant å gjennomføre en studie der man undersøker eventuelle positive effekter av gaming blant norske veteraner, sier Gjerstad. Han mener det er mulig å trekke noen paralleller mellom gaming og arbeidet de gjør innenfor Virtual Reality (VR). Siden 2018 har FSAN brukt VR som eksponeringsterapi for veteraner med angstlidelser, fobier og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

– For enkelte veteraner med post-traumatisk stress fra tjenesten, vil det å spille spill som minner om opplevelser fra tjenesten kunne fungere som en form for eksponering og tilvenning til de ubehagelige minnene.

Christer Lund Gjerstad, FSAN

– Vi vet jo allerede at mange veteraner med posttraumatiske stressplager får godt utbytte av VR-behandlingen vi tilbyr. Der bruker vi programvaren Bravemind, som på mange måter kan minne om et krigsspill. En viktig forskjell mellom denne behandlingen og gaming vil riktignok være at VR-behandlingen foregår i strukturerte rammer og tar utgangspunkt i en helt konkret underliggende psykologisk behandlingsmetode, samt at den administreres av autorisert helsepersonell. Disse aspektene vil i langt mindre grad være ivaretatt ved gaming hjemme i stua eller på gutterommet til den enkelte veteran. Det kan imidlertid tenkes at man kunne oppnådd noe av den samme effekten som ved VR-behandling dersom man hadde gitt gaming som en «behandlingsform», altså under de samme kontrollerte rammene som VR-behandlingen, sier Gjerstad.

Basert på den amerikanske forskningen mener Gjerstad gaming kan ha positive effekter.

– I følge de artiklene jeg har lest om gaming blant amerikanske veteraner, ser det ut til at det er flere faktorer som bidrar til at enkelte opplever positive effekter. Det sosiale aspektet gjør at de får muligheten til å kommunisere med andre spillere og bygge seg et sosialt nettverk gjennom gamingen. Gjennomå løse oppgaver og få belønninger, enten alene eller sammen med andre medspillere, får spilleren positive følelser som kontroll, mestring og tilhørighet. For enkelte veteraner som strever med posttraumatisk stress fra tjenesten, vil det å spille spill som minner om opplevelser fra tjenesten kunne fungere som en form for eksponering og tilvenning til de ubehagelige minnene. Slik vil man gradvis kunne bryte eventuelle uhensiktsmessige unngåelsesmønstre og oppnå større handlingsrom i hverdagen. Vi har også sett at enkelte beskriver at gamingen fungerer som distraksjon fra vanskelige tanker og følelser, og at den gir dem et velkomment pusterom i hverdagen. Noen nevner dessuten at gamingen hjelper de med å strukturere hverdagen og erstatte uhensiktsmessige mestringsstrategier slik som rusbruk, risikoatferd eller vold og aggresjon, sier Gjerstad.

Skjerpet ferdighetene

Både Preben og Anders mener gamingen har skjerpet ferdighetene deres på andre områder.

– Akkurat hvilken innvirkning gaming har hatt på meg er vanskelig å si, men jeg føler meg ganske sikker på at det har hatt en positiv effekt på språkutviklingen min, evnen til å ta raske avgjørelser og muligens evnen min til å oppfatte detaljer. Det har utvilsomt gitt meg bedre øye-hånd koordinasjon og motorikk. Jeg har også lest noen forskningsrapporter som har vist at barn som spilte spill scoret bedre intellektuelt og akademisk. Nettopp fordi spill er en sosial aktivitet, og noe som gir meg mye glede, er jeg sikker på at det har gjort mye for min psykiske helse også, sier Anders.

Preben er enig. – Mange gamere opplever en tilhørighet til laget. Man får trent på samarbeid, på simultankapasitet, kommunikasjon og logisk tenkning, sier han.

Highscore har vunnet den andre runden mot Archery. En runde gjenstår før det blir klart hvem som går videre til finalen. – De faller som fluer nå, Archery, kommenterer Bratli. – De blir for splittet. Jeg skulle gjerne sett en mer felles plan. Highscore leder 5-1. Så skjer det noe. Archery begynner sakte men sikkert opphentingen.

I den 19. omgangen står det 10-9 til Highscore. – Noe mer intenst enn dette har vi nok ikke vært vitne til før i denne turneringen. Hvis Archery vinner denne runden vil det altså bli overtid her på Mirage, i det som er siste kartet i denne semifinalen. Det vinnende laget i denne runden møter altså Chair Force i finalen. Nå må det presteres. Det er ikke rom for feil. Vi trenger tidlige, kjappe åpninger her nå. Vi trenger et lag som virkelig samspiller, kommenterer Bratli. Det blir en kjapp runde. Archery vinner, og det er duket for ekstraomganger for å avgjøre hvem som går videre til finalen.

Med ett minutt igjen har hvert lag to spillere stående. Rex rat havner i en åpen duell, begge går ned for telling. Highscores Sugardaddy har en fordel i type våpen og får raskt inn en siste fulltreffer. Etter over to timer med intense kamper er Highscore klar for finalen. 

32 startet

32 lag stilte til start. Nå er det to igjen. – Vi hadde i utgangspunktet håpet på å få 16 lag á fem personer. Vi endte opp med 32 lag, og måtte dessverre si nei til noen lag da det ble vanskelig å få matematikken i turneringen til å gå opp, sier Bjørn Robert Dahl.

På grunn av den store interessen måtte kampene starte en dag tidligere enn planlagt. 160 spillere og publikum stilte opp for gjennomføring. I tillegg ble arrangementet streamet av 800 personer hver dag. Mange av lagene hadde en direkte link til militære avdelinger, noen hadde linken gjennom tidligere tjeneste. Felles for alle var at de hadde minst en veteran på laget.

– Jeg tror jeg snakker for de fleste lag når jeg sier at turneringen var utrolig velregissert fra arrangørens side. Selve løsningen med Discord som plattform og kontaktpunkt gjorde alt veldig oversiktlig for oss som deltok. Det at kampene ble strømmet med kommentator var også utrolig gøy! sier Anders.

Etter en jevn omgang trekker Highscore det lengste strået i finalen mot Chair Force. Vinner de neste, vinner de hele turneringen. Men Chair Force gir ikke opp uten kamp. Samtidig briljerer Highscores Basseh. – Det er som å møte en vegg for Chair Force. Basseh hopper rundt på kartet, sier Bratli. Så vidt i live klarer han å ta ut Chair Forces siste to spillere, og sikrer Highscore 7-2. En seier begynner å virke innen rekkevidde.

Matchpoint

På stillingen 10-2 er det matchpoint for Highscore. Chair Force kommer samlet inn på A-siten. Denne gangen blir Basseh raskt tatt ut. En røykgranat blir kastet, og i mørket som sprer seg blir tre av Chair Forces spillere tatt ut. Etter skuddvekslingen står bare lagkapteinen, veteranen fra Mali og Afghanistan, igjen. Det er fire mot en. En velrettet runde med automatvåpenet senere, er han tatt ut. Highscore er vinnere av historiens første Intops Battle.

Premieutdeling: Anders Grannes Martinsen (t.v.), Kjetil Skårdahl og Preben Aursand har fått utdelt hver sin Playstation 5 i førstepremie.

– Vårt lag besto i hovedsak av spillere som har spilt en del sammen før, og jeg tror kanskje at det ble utslagsgivende for at vi nådde helt til topps. Andreas Leite (andee) gjennomgikk faktisk også demoene til noen av motstanderne vi skulle møte, for å se hva de gjorde i pistolrundene mot andre lag. Pistolrunden i CS er ekstra viktig fordi det laget som stikker av med den ofte tar de to påfølgende rundene på grunn av hvordan det økonomiske systemet i spillet fungerer. Analysearbeidet hans var svært verdifullt, da det viste seg at samtlige lag vi møtte gjentok strategien sin i pistolrunden som de hadde brukt mot andre lag i tidligere runder av turneringen, og det gav oss mulighet til å forsterke holdet på den respektive bombeplassen vi antok de ville angripe, sier Anders.

– Selv om vi hadde forholdsvis erfarne spillere på vårt lag, var det definitivt andre lag med sterke lagoppstillinger, deriblant Archery og Chair Force. I Archery spilte blant annet k0nabear, og i Chair Force, Hetz. Begge svært habile spillere. Den kanskje mest intense kampen for oss ble første kart på Nuke. Vi vant Counter Terrorist-halvdelen 11-0, så vi var rimelig komfortable og høy i hatten da vi gikk over til Terrorist-siden. Chair Force fikk momentum på CT-siden, og til slutt var det bare en runde som skilte oss. Heldigvis klarte vi å ro det i land, men vi fikk oss en lekse i å aldri ta seieren på forskudd, sier han.  

Øv, øv, øv

Anders mener oppskriften på å bli god er relativt enkel.

– Øv, øv, øv, sier han. – De som spiller på et høyt nivå har som regel minst 5000 timer i spillet, og de fleste langt mer. Da snakker jeg ikke utelukkende om proffene, men aktive spillere som har dette som en hobby, og som holder et høyt nivå. For å bli god må man trene opp de mekaniske ferdighetene i spillet til et nivå der bevegelsene går på automatikk og muskelminne. Her vil både reflekser og øye-hånd koordinasjon være avgjørende for hvor fort du utvikler deg. Ettersom det er et lagspill er det helt avgjørende at man har gode kommunikative ferdigheter, og også evnen til å samarbeide med andre, sier han.

I alle profesjonelle lag er det lagt opp til fysisk trening. De har gjerne et stort fokus på kosthold, og de får jevnlig veiledning av psykologer, som for eksempel skal gjøre spillerne i stand til å samarbeide og kommunisere bedre, eller holde nervene under kontroll når de spiller foran hundretusener av mennesker.

Anders Grannes Martinsen

I tillegg må man utvikle det som blir omtalt som «game sense». – Kort fortalt innebærer det at du tar gode avgjørelser i spillet, og målet er at disse skal skje nærmest instinktivt jo mer erfaring du får. Det handler om å vite hvilke dueller du skal ta, når du skal rotere, hvordan man spiller en posisjon, timinger, evnen til å analysere og se tendenser hos motstanderen, taktikk og så videre. En ting som har forandret seg veldig fra da jeg begynte å spille er vektleggingen på å gjøre ting riktig også utenfor spillet. I alle profesjonelle lag er det lagt opp til fysisk trening. De har gjerne et stort fokus på kosthold, og de får jevnlig veiledning av psykologer som for eksempel skal gjøre spillerne i stand til å samarbeide og kommunisere bedre, eller holde nervene under kontroll når de spiller foran hundretusener av mennesker, sier Anders. E-sport er rett og slett blitt toppidrett.


Scroll Up